Algemene voorwaarden

 1. De rechtsverhouding tussen BV TYPOGRAFICS en de klant wordt, met uitsluiting van alle andere, beheerst door de huidige algemene en de gebeurlijke bijzondere voorwaarden zoals die voorkomen op alle documenten zoals de bestelbonnen, de offertes en de facturen van TYPOGRAFICS. Hierbij worden alle voorwaarden die voorkomen op de facturen van TYPOGRAFICS onweerlegbaar vermoed gekend en aanvaard te zijn door de klant bij de eerdere totstandkoming van de overeenkomst.

  Behoudens voorafgaandelijke en schriftelijke andersluidende overeenkomst, zal ook het feit dat de klant ons een bestelling, een werk of een dienst toevertrouwt, op zich het onweerlegbaar vermoeden inhouden dat hij kennis heeft genomen van al onze algemene en bijzondere voorwaarden en deze voordien uitdrukkelijk heeft aanvaard.

  De algemene en bijzondere verkoopsvoorwaarden die voorkomen op de documenten van klanten zijn TYPOGRAFICS bijgevolg niet tegenstelbaar, zelfs niet indien TYPOGRAFICS gebruik maakt van formulieren van de klant waar dergelijke voorwaarden op voorkomen of indien deze voorwaarden van de klant vermelden dat zij als enige van toepassing zijn. De aanvaarding van bestelformulieren of het zenden van een orderbevestiging houdt nooit in dat TYPOGRAFICS de bijzondere inkoopvoorwaarden van de klant aanvaardt.

  TYPOGRAFICS behoudt zich het recht voor haar algemene en bijzondere voorwaarden te wijzigen en dit in overeenstemming met haar handelspolitiek en economische en juridische noodwendigheden. De nieuwe algemene en bijzondere voorwaarden treden onmiddellijk in werking vanaf hun kennisgeving aan de klanten gelden derhalve tevens terugwerkend ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten. Deze kennisgeving is niet aan enige formaliteit verbonden en kan afgeleid worden uit een gebrek aan protest.
 2. Alle verbintenissen van TYPOGRAFICS in het algemeen hebben het karakter van een middelverbintenis, behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke andersluidende overeenkomst.
 3. Alle opgegeven leverings- en uitvoeringstermijnen zijn steeds richtinggevend en zullen in die zin door TYPOGRAFICS nageleefd worden. De bestellingen worden zo spoedig mogelijk overeenkomstig de verwerkingsmogelijkheden uitgevoerd. Een eventuele overschrijding van de aangegeven leverings- of uitvoeringstermijn met minder dan zes maanden geeft in geen geval recht op schadevergoeding. Tevens zal de klant niet het recht hebben om de overeenkomst of bestelling te annuleren, te verbreken en/of om de ontvangst van de goederen en/of de uitvoering der werken en/of de betaling te weigeren.
 4. Alle offertes van TYPOGRAFICS die de klant aanvaardt zijn nadien onderworpen aan de schriftelijke herbevestiging door TYPOGRAFICS die zich derhalve het recht voorbehoudt om te weigeren, zelfs als de klant intussen aanvaard heeft.
 5. Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst, zijn alle facturen van TYPOGRAFICS volledig en op hun vervaldatum contant te betalen op de maatschappelijke zetel gelegen te 9220 HAMME, Zwaarveld 45. De betaling zal, behoudens een andersluidende, schriftelijke overeenkomst, geschieden zonder enige schuldvergelijking of korting en op de door TYPOGRAFICS aangegeven wijze. Bij niet-betaling van een factuur op de vervaldag, zal het saldo verschuldigd krachtens alle andere facturen, ongeacht hun vervaldag en zelfs niet vervallen, van rechtswege integraal opeisbaar worden, en tegelijk van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling vermeerderd worden met de navolgende vergoedingen:
 • Verwijlintresten ten belope van 1% per maand vanaf de eerste dag van de maand volgend op de maand van de vervaldag tot en met de maand waarin de betaling wordt verricht;
 • een forfaitaire schadevergoeding ten belope van 15% op het factuurbedrag met een minimum van 500 EUR (excl. BTW), waarbij TYPOGRAFICS zich het recht voorbehoudt om de hogere werkelijk geleden schade terug te vorderen.
 1. Meerwerken of niet in de offerte begrepen werken worden afzonderlijk gefactureerd door TYPOGRAFICS aan de op dat ogenblik geldende marktconforme tarieven.
 2. Voor opdrachten, werken of diensten boven de 20.000 EUR (excl. BTW) wordt, behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst, een werkingsvoorschot gefactureerd van 25% bij ondertekening van de offerte of bestelbon.

  Bij niet-betaling van dit werkingsvoorschot binnen de periode van 30 dagen na ondertekening van de offerte of bestelbon, behoudt TYPOGRAFICS zich het recht voor de opdracht, het werk of de dienst stop te zetten en/of prioriteit te geven aan andere opdrachten, werken of diensten.

  TYPOGRAFICS behoudt zich bovendien het recht voor om, zelfs na gedeeltelijke uitvoering van het contract, van de klant de geschikte zekerheden en/of voorschotten voor de goede uitvoering der genomen verbintenissen te eisen, indien de solvabiliteit van de klant in twijfel wordt gebracht, zoals bij het niet of laattijdig betalen van facturen. In geval de klant hieraan geen gevolg geeft , behoudt TYPOGRAFICS zich het recht voor om de gehele of gedeeltelijke bestelling te annuleren en de overeenkomst onmiddellijk eenzijdig te ontbinden waarbij de klant desgevallend verzaakt aan elke schadevergoeding
 3. De uitgifte van handelspapieren en/of van al dan niet geaccepteerde wisselbrieven voor gehele of gedeeltelijke betaling van facturen of om deze betaling te waarborgen, en/of het toestaan van betalingsmodaliteiten, zullen nooit een schuldvernieuwing en/of een afstand van de algemene en bijzondere voorwaarden van TYPOGRAFICS met zich meebrengen. In alle gevallen zullen de algemene en bijzondere voorwaarden van TYPOGRAFICS volledig van toepassing blijven.
 4. De klant verbindt zich ertoe tijdens de uitvoering van de overeenkomst en gedurende een periode van 12 maanden volgend op de beëindiging van de overeenkomst, zich ervan te onthouden de personen die in naam van TYPOGRAFICS de opdracht, het werk of de dienst uitvoeren, ongeacht in welke hoedanigheid, in dienst te nemen, dan wel op hen een beroep te doen in het kader van een zelfstandige samenwerking. In het kader daarvan verbindt de klant zich er tevens toe om voornoemde personen niet te benaderen of te contacteren of te laten contacteren met het oog op dergelijke afwerving. Indien de klant deze verbintenis niet nakomt, verbindt hij zich ertoe om ter compensatie een forfaitaire vergoeding van 50.000 EUR per inbreuk te betalen aan TYPOGRAFICS. Deze betaling maakt geen schadevergoeding uit maar behelst de uitoefening van een subjectief recht, geput uit huidig conventioneel beding.
 5. De klant verleent aan TYPOGRAFICS het onherroepelijk en onvoorwaardelijk recht om de door deze laatste voor de klant uitgevoerde opdracht, alsook het logo van de klant, geheel of deels op te laten nemen in de portfolio en in elke andere publiciteit van TYPOGRAFICS via de daartoe bestemde media als referentiemateriaal voor nieuwe klanten en potentiële klanten. Bij het vestigen van dit recht in het voordeel van TYPOGRAFICS verzaakt de klant aan elke vergoeding of compensatie voor dit recht.
 6. Indien TYPOGRAFICS wegens omstandigheden, die zich buiten haar wil voordoen, verhinderd wordt haar verplichtingen na te komen, behoudt zij zich het recht voor om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten zolang deze omstandigheden voortduren gedurende een periode van maximaal zes maanden al dan niet aaneengesloten, dan wel de overeenkomst wegens die redenen binnen die termijn te beëindigen. TYPOGRAFICS zal steeds de klant hieromtrent informeren door middel van een schriftelijke mededeling binnen een redelijke termijn na het ontstaan van de overmacht. Volgende omstandigheden worden onder meer beschouwd als gevallen van overmacht: staking, uitsluiting, opstootjes, revolutie, mobilisatie, oorlog, epidemieën, overheidsmaatregelen, transportmoeilijkheden, machinestoringen, overstroming, brand, elektriciteitspanne in gebreke blijven van leveranciers of andere gelijksoortige of ongelijksoortige omstandigheden. Het ontoerekenbaar en onvermijdbaar karakter van de voormelde omstandigheden wordt steeds geacht verworven te zijn. In gevallen van overmacht, kan de klant geen aanspraak maken op enige schadevergoeding of terugbetaling van reeds betaalde sommen met betrekking tot lopende overeenkomsten
 7. Bij (vroegtijdige) éénzijdige annulatie door de klant van bestelde opdrachten, werken of diensten op welke wijze dan ook, zal door de klant een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn van 500 EUR (excl. BTW) per halve dag wegens het veroorzaken van discontinuiteit bij TYPOGRAFICS onder voorbehoud van het bewijs van meerschade is.
 8. TYPOGRAFICS behoudt zich het recht voor om al haar diensten en/of leveringen of het nog uit te voeren gedeelte op te schorten, dan wel de overeenkomst van rechtswege, zonder ingebrekestelling en zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden, indien de klant zijn verbintenissen niet nakomt. De klant wordt bij ter post aangetekende brief of telefax op de hoogte gebracht van de keuze van TYPOGRAFICS.

  In geval van opschorting van de overeenkomst door TYPOGRAFICS, herneemt TYPOGRAFICS haar diensten, werken en/of opdrachten zodra de klant alle verschuldigde achterstallen hee aangezuiverd, zowel in hoofdsom, intresten als kosten.

  In geval van gerechtelijke ontbinding van de overeenkomst in diens nadeel, zal de klant onverminderd de toepassing van art. 12 gehouden zijn tot betaling van hetgeen reeds geleverd en uitgevoerd werd en tot vergoeding van alle schade van TYPOGRAFICS wegens winstderving, ten belope 30% van de oorspronkelijk overeengekomen prijs exclusief BTW op het niet uitgevoerde gedeelte en onder voorbehoud van het bewijs van meerschade.

  Indien de klant zijn verbintenissen niet nakomt, verzaakt zij onmiddellijk en onherroepelijk aan alle mogelijke schadevergoedingen of compensaties, waartoe de voormelde opschorting of ontbinding door TYPOGRAFICS zou kunnen leiden.
 9. TYPOGRAFICS behoudt zich het recht voor de overeenkomst van rechtswege, zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling en zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden, in geval van faillissement, kennelijk onvermogen, staking van betaling, gerechtelijk akkoord van de klant, alsook bij om het even welke wijziging aan de juridische toestand van de klant, die de rechten van TYPOGRAFICS ernstig in het gedrang brengt.
 10. De aansprakelijkheid van TYPOGRAFICS is beperkt tot de bewezen zware fout, zware nalatigheid of opzet in het kader van alle overeenkomsten tussen TYPOGRAFICS en de klant.

  In het kader van alle overeenkomsten met TYPOGRAFICS, verzaakt de klant van rechtswege aan elke vorm van indirecte of immateriële schade en zal zij/hij er zich in alle gevallen toe beperken herstel te vorderen van voorzienbare, rechtstreekse en persoonlijk geleden schade.

  In alle gevallen is de aansprakelijkheid van TYPOGRAFICS beperkt tot het equivalent van 40% van het factuurbedrag incl. BTW. Indien TYPOGRAFICS een verzekering BA bezit zal haar aansprakelijkheid van rechtswege beperkt worden tot het effectief verzekerd bedrag.
 11. Wanneer de overeenkomst met de klant verband houdt met de verwerking van persoonsgegevens door de klant , erkent deze klant de volledige conformiteit van deze verwerking met de regelgeving betreffende de verwerking van persoonsgegevens zoals bepaald in de algemene verordening gegevensbescherming van 27 april 2016 (AVG), evenals de nationale wetgeving ter zake. In het kader van de overeenkomst met TYPOGRAFICS, zal de klant TYPOGRAFICS vergoeden en indien nodig vrijwaren in hoofdsom, intresten en kosten voor iedere vorm van schade die voortvloeit uit de niet- conformiteit van de klant met Europese en nationale wetgeving betreffende gegevensbescherming.
 12. Elke klacht betreffende de goederen, diensten of facturen van TYPOGRAFICS dient op straffe van verval schriftelijk per ter post aangetekende brief te worden gericht aan de maatschappelijke zetel van TYPOGRAFICS, ten laatste binnen de zeven kalenderdagen na de dag der levering of uitvoering.

  Elke vordering gericht tegen TYPOGRAFICS met inbegrip van een vordering in vrijwaring verjaart conventioneel twee jaar te rekenen vanaf de datum van de feiten waarop zij rechtstreeks of onrechtstreeks gebaseerd zijn, zelfs indien de kennisname van deze feiten later gebeurt of indien de reden voor de vrijwaring op een later tijdstip ontstaat.

  Voor wat betreft specifieke vermeldingen die enkel op de factuur voorkomen, dienen de klachten binnen zeven dagen vanaf de factuurdatum per ter post aangetekende brief te worden gericht aan de maatschappelijke zetel van TYPOGRAFICS.
 13. Indien enige verbintenis in hetzij de overeenkomst tussen TYPOGRAFICS en de klant, hetzij de algemene en/of bijzondere voorwaarden van TYPOGRAFICS onafdwingbaar, nietig of strijdig met een bepaling van dwingend recht blijkt te zijn, zal deze onafdwingbaarheid, nietigheid of ongeldigheid de geldigheid en afdwingbaarheid van de andere bepalingen van de overeenkomst, de algemene en/of bijzondere voorwaarden van TYPOGRAFICS niet beïnvloeden. Desgevallend verbinden TYPOGRAFICS en de klant er zich toe om in de geest van goede trouw, hetzelfde economisch evenwicht na te streven als in geval de onafdwingbaarheid, ongeldigheid of nietigheid er niet was geweest. Omgekeerd Alle wettelijke bepalingen in het voordeel van TYPOGRAFICS met verplichtingen in hoofde van de klant, zoals deze vervat in de wet van 19 april 2014, zijn automatisch toepasselijk op alle overeenkomsten tussen TYPOGRAFICS en de klant in aanvulling op de algemene en bijzondere voorwaarden.
 14. Op alle overeenkomsten tussen TYPOGRAFICS en de klant is het Belgisch recht van toepassing. Ingeval van betwisting, zijn alleen de Rechtbanken van Dendermonde bevoegd en is het Nederlands de enige proceduretaal. Partijen verplichten zich tot het organiseren van een mediatie alvorens een vordering in te stellen, behoudens voor wat betre de invorderingen van facturen of voor bewarende maatregelen.
 15. Huidige algemene voorwaarden werden opgemaakt te Hamme op 01/06/2018 en vervangen de algemene voorwaarden van TYPOGRAFICS dd. 5 april 2016 .

Typografics Bijzondere Voorwaarden voor bepaalde opdrachten, werken en diensten

 1. Algemeen Huidige bijzondere verkoopsvoorwaarden zijn, behoudens voorafgaandelijke en schriftelijke andersluidende overeenkomst, van toepassing op alle overeenkomsten tussen TYPOGRAFICS en de klant met betrekking tot de hierna bepaalde opdrachten, werken en/of diensten.

  Het loutere feit dat de klant onderstaande opdracht(en) toevertrouwt aan TYPOGRAFICS schept een onweerlegbaar vermoeden dat hij kennis heeft genomen van deze bijzondere voorwaarden en deze voordien uitdrukkelijk heeft aanvaard. Voor zover huidige bijzondere voorwaarden afwijken van de algemene voorwaarden van TYPOGRAFICS, primeert de toepassing van deze bijzondere voorwaarden. De algemene voorwaarden gelden in dat geval ten aanvullende titel en voor zoveel de bijzondere voorwaarden er niet van afwijken. De bijzondere verkoopsvoorwaarden die voorkomen op de documenten van klanten zijn TYPOGRAFICS bijgevolg niet tegenstelbaar, zelfs niet indien TYPOGRAFICS gebruik maakt van formulieren van de klant waar dergelijke voorwaarden op voorkomen of indien deze voorwaarden van de klant vermelden dat zij als enige van toepassing zijn. De aanvaarding van bestelformulieren of het zenden van een orderbevestiging houdt nooit in dat TYPOGRAFICS de bijzondere inkoopvoorwaarden van de klant aanvaardt.
 2. Opleidingsopdrachten De opleidingen beperken zich tot hetgeen schriftelijk is overeengekomen. TYPOGRAFICS voorziet enkel in verdere begeleiding vooraf of achteraf mits afzonderlijke schriftelijke afspraken en vergoedingen. Verder geeft TYPOGRAFICS geen enkele waarborg op enig resultaat dat overigens afhankelijk is van de deelnemers zelf. De facturen met betrekking tot de opleidingen zijn steeds betaalbaar 5 dagen voor aanvang van de opleiding.
  De éénzijdige annulatie door de klant zonder kosten van bestelde opleidingsopdrachten kan uiterlijk tot 14 kalenderdagen voor de eerste opleidingsdatum, waarna het volledige bedrag in ieder geval verschuldigd is en in rekening wordt gebracht.
 3. Grafische vormgeving De opdracht tot grafische vormgeving beperkt zich tot hetgeen schriftelijk is overeengekomen. TYPOGRAFICS kan steeds vrij het lettertype en andere grafische elementen kiezen. Specifiek voor websites verloopt het procedé in stappen waarbij niet teruggekomen kan worden op eerdere stappen en de klant derhalve stapsgewijs naarmate deze via e-mail worden gemeld, deze onherroepelijk aanvaardt conform deze melding.
 4. Drukwerken De klant verbindt zich ertoe om de proefdruk of drukklare PDF goed te keuren binnen de 48 uur na de toezending ervan. Een gebrek aan reactie binnen die termijn wordt onherroepelijk door de contractspartijen beschouwd als een goedkeuring voor druk. TYPOGRAFICS kan steeds vrij het lettertype en andere grafische elementen kiezen en is niet verantwoordelijk voor de typografische kwaliteit van de opnameklare modellen of bestanden van opgemaakte pagina’s, die hij van de klant ontvangt. Klachten in verband met drukwerken moeten in afwijking van artikel 17 van de algemene voorwaarden van TYPOGRAFICS schriftelijk meegedeeld worden binnen de 48 uur na ontvangst van de levering.
 5. Opdrachten op locatie
  ​De aanvraag van de opdrachtgever tot het vervullen van een bepaalde opdracht door de dienstverlener, dient voor opdrachten op locatie minstens 24 uren voor de aanvang van de opdracht te gebeuren. Voor de aanvang van de opdracht op locatie wordt een bevestiging verstuurd met de overeengekomen dagen waarbinnen de opdracht op locatie zal worden uitgevoerd.​

  Bij annulatie van een opdracht door de opdrachtgever na de aanvraag of na de bevestiging, om welke reden dan ook, zijn de hiernavolgende vergoedingen verschuldigd:
  - een vergoeding van de gepresteerde uren conform aan het afgesproken uurtaruef (excl. BTW);
  - een forfaitaire schadevergoeding voor de uren die ingevolge de annulatie niet werden gepresteerd aan 500 EUR (excl. BTW) per halve dag onder voorbehoud van het bewijs van meerschade
 6. Huidige bijzondere verkoopsvoorwaarden werden opgemaakt te Hamme op 01/06/2018 en vervangen de verkoopsvoorwaarden van TYPOGRAFICS met betrekking tot de hierboven bepaalde opdrachten, werken en diensten van 5 april 2016.

Typografics Bijzondere Voorwaarden Website Set Up (WSU) en Website Support (WS)

A. Voorwaarden voor WSU en voor WS

 1. TYPOGRAFICS verleent diensten aan de klant onder de vorm van Website Set Up (WSU) en Website Support (WS).

  Behoudens voorafgaandelijk en schriftelijk andersluidend akkoord zijn deze bijzondere voorwaarden van toepassing op alle overeenkomsten tussen TYPOGRAFICS en de klant in verband met WSU en WS en schept het louter feit van de opdracht door de klant een onweerlegbaar vermoeden dat hij kennis heeft genomen van deze bijzondere voorwaarden en deze voordien uitdrukkelijk heeft aanvaard. Voor zover huidige bijzondere voorwaarden afwijken van de algemene voorwaarden van TYPOGRAFICS, primeert de toepassing van deze bijzondere voorwaarden. De algemene voorwaarden gelden in dat geval ten aanvullende titel en voor zoveel de bijzondere voorwaarden er niet van afwijken. De algemene en bijzondere verkoopsvoorwaarden die voorkomen op de documenten van klanten zijn TYPOGRAFICS bijgevolg niet tegenstelbaar, zelfs niet indien TYPOGRAFICS gebruik maakt van formulieren van de klant waar dergelijke voorwaarden op voorkomen of indien deze voorwaarden van de klant vermelden dat zij als enige van toepassing zijn. De aanvaarding van bestelformulieren of het zenden van een orderbevestiging houdt nooit in dat TYPOGRAFICS de bijzondere inkoopvoorwaarden van de klant aanvaardt.
 2. De WSU betreft het grafisch, artistiek en technisch ontwikkelen en opzetten van websites en WS betreft de maintenance en het beheer van de website in twee mogelijke vormen, met name de Flex Formule en de All-in service packs.
 3. Op verzoek van de klant maakt TYPOGRAFICS een analyse en dienvolgens een offerte op aangepast aan de wensen van de klant. Functionaliteiten of andere meerwerken die niet in deze offerte opgenomen werden, vormen het voorwerp van afzonderlijke facturen op basis van de op dat ogenblik geldende marktconforme tarieven. Offertes gelden, behoudens schriftelijke uitzonderingen, gedurende dertig dagen vanaf hun datum.
 4. TYPOGRAFICS maakt voor haar diensten gebruik van zowel open source software als van software geleverd door de klant. In geen geval zal TYPOGRAFICS aansprakelijk kunnen gesteld worden voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die veroorzaakt wordt door deze software.
 5. TYPOGRAFICS is in geen geval aansprakelijk voor de inhoud van een website en doet in principe geen controle of toezicht , noch op de inhoud noch op de herkomst of op de auteurs en andere personen of organisaties die achter de website schuilgaan. De klant is derhalve exclusief verantwoordelijk voor de inhoud van de website, zelfs indien de klant de informatie zelf bekomt van derden of indien derden onder gelijk welke vorm eigen bijdragen op de website kunnen zetten en de klant erkent dat TYPOGRAFICS slechts in voorkomend geval een neutraal doorgeefluik is. De klant onthoudt er zich uitdrukkelijk van informatie te publiceren of aan te bieden die in strijd is met het Belgisch, Europees of Internationaal recht, waaronder maar niet beperkt tot lasterlijke, eerrovende, belagende, bedreigende, beledigende, racistische, haatzaaiende of discriminerende informatie of informatie die strijdig is met de openbare orde of de goede zeden of die sociaal aanstootgevend is en tot publiek protest kan leiden. De klant zal TYPOGRAFICS vrijwaren voor elke vordering van derden in hoofdsom, intresten en kosten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt met de inhoud van de website en de klant verzaakt zelf in het voordeel van TYPOGRAFICS aan elke mogelijke vordering die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt met de inhoud van de website. De klant vergoedt TYPOGRAFICS verder voor alle schade in hoofdsom, intresten en kosten die TYPOGRAFICS zou lijden ten gevolge van de inhoud van de website, inbreuken op dit artikel en andere inbreuken op de overeenkomst tussen de klant en TYPOGRAFICS.
 6. De klant verleent aan TYPOGRAFICS het onherroepelijk en onvoorwaardelijk recht om de door deze laatste voor de klant geheel of deels opgezette website, alsook het logo van de klant en uitgezonderd eventuele aan die website gekoppelde aparte databanken, geheel of deels op te laten nemen in de portfolio en in elke andere publiciteit van TYPOGRAFICS via de daartoe bestemde media als referentiemateriaal voor nieuwe klanten en potentiële klanten. Bij het vestigen van dit recht in het voordeel van TYPOGRAFICS verzaakt de klant aan elke vergoeding of compensatie voor dit recht.
 7. Ingeval van aansprakelijkheid van TYPOGRAFICS verzaakt de klant van rechtswege aan elke vorm van gevolgschade en morele schade en zal hij er zich in alle gevallen toe beperken directe materiële schade te vorderen.

  B. Aanvullende voorwaarden enkel voor WSU
 8. Voor opdrachten in WSU wordt, behoudens andersluidende vermelding, een werkingsvoorschot gevraagd van 25%. Dit werkingsvoorschot is, factureerbaar bij de ondertekening van de offerte of bestelbon.
  Bij niet-betaling ervan binnen de periode van 30 dagen na ondertekening, behoudt TYPOGRAFICS zich het recht voor de interventie of opdracht stop te zetten of te schorsen. Voor aanvang van het project dient de klant, onverminderd hogervermeld bedrag dat in voorkomend geval wordt verrekend, een voorschot te betalen van 50% van de totale offerteprijs. Dezelfde regeling geldt ingeval van de sub artikel 3 genoemde functionaliteiten of andere meerwerken. TYPOGRAFICS heeft het recht de uitvoering van alle werkzaamheden op te schorten tot op het moment dat de klant dit voorschot betaalt. Bij het zetten van de website op de testserver, na de content input en design, zal de 75% van de offerteprijs betaalbaar zijn. Na het live zetten van de website zal de overige 25% van de offerteprijs betaalbaar zijn.
 9. Indien de klant de overeenkomst in WSU verbreekt vóór de aanvang van de werkzaamheden, is hij een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 30% van de offerte (excl. BTW). Ingeval van verbreking na de start van de werkzaamheden is de klant als forfaitaire schadevergoeding de volledige prijs van de offerte als schadevergoeding verschuldigd zonder dat TYPOGRAFICS kan verplicht worden de website nog verder af te werken.
   
 10. De aanvraag, toekenning en eventueel gebruik van een domeinnaam en/ of IP-adres in het kader van een WSU zijn afhankelijk van en zijn onderworpen aan de geldende regels en procedures van de desbetreffende Domeinnaamleveranciers zoals DNS BELGIUM. De desbetreffende instantie beslist soeverein over de toekenning van een domeinnaam en/ of IP-adres. TYPOGRAFICS vervult bij de aanvraag slechts een bemiddelende rol en geeft geen enkele garantie dat de domeinnaam wordt toegekend. TYPOGRAFICS kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor het verliezen door de klant van diens recht(en) op een domeinnaam of voor het feit dat de domeinnaam tussentijds door een derde wordt aangevraagd en/ of verkregen.
   
 11. De klant verleent aan TYPOGRAFICS het onherroepelijk en onvoorwaardelijk recht om de door deze laatste voor de klant geheel of deels opgezette opdracht, alsook het logo van de klant, geheel of deels op te laten nemen in de portfolio en in elke andere publiciteit van TYPOGRAFICS via de daartoe bestemde media als referentiemateriaal voor nieuwe klanten en potentiële klanten. Bij het vestigen van dit recht in het voordeel van TYPOGRAFICS verzaakt de klant aan elke vergoeding of compensatie voor dit recht.

  C. Aanvullende voorwaarden enkel voor WS
   
 12. Flex Formule en de All-in service packs zijn overeenkomsten inzake website support en hebben een vaste duurtijd van één jaar. De technische kenmerken en de aard van de diensten van deze laatste twee vormen worden gedetailleerd in hun respectieve technische fiche.
   
 13. Deze diensten zijn in regel op voorhand betaalbaar en worden jaarlijks gefactureerd.
   
 14. Behoudens schriftelijke opzegging door de klant drie maanden voorafgaand aan het verstrijken van de overeenkomst, door middel van een aangetekende brief, wordt de overeenkomst telkenmale stilzwijgend verlengd voor eenzelfde contractduur. Ingeval van verbreking of ontijdige opzegging is de klant de volledige vergoeding verschuldigd van het lopende jaar, waarbij hij verzaakt aan elke terugbetaling van de nog niet verlopen maar betaalde maanden.
   
 15. TYPOGRAFICS verwerft het recht om, hetzij bij inbreuken op de algemene of bijzondere voorwaarden, hetzij bij bevel van de rechter of van de overheid hetzij bij alle andere omstandigheden die zulks nuttig of noodzakelijk maken, de website onmiddellijk offline te halen. Desgevallend kan TYPOGRAFICS niet verplicht worden de website te heractiveren maar staat het de klant vrij om een nieuwe webmaster te zoeken die de taak kan overnemen. In voorkomend geval zal TYPOGRAFICS de nodige technische elementen aan de nieuwe webmaster bezorgen zonder dat zij terzake enige verantwoordelijkheid neemt en mits alle kosten en alle openstaande facturen in hoofdsom, intresten en kosten op voorhand door de klant zijn betaald. Desgevallend verzaakt de klant in alle omstandigheden aan elke mogelijke schadevergoeding of compensatie van welke aard ook.
   
 16. Huidige bijzondere verkoopsvoorwaarden werden opgemaakt te Hamme op 1/06/2018 en vervangen de bijzondere verkoopsvoorwaarden van TYPOGRAFICS van 27 juni 2016. 

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Als u doorgaat met het gebruiken van de website, gaan we er vanuit dat u ermee instemt.